Menaxhimi i cilësisë së ajrit

Më të rejat

Direktivat e BE-së për Cilësinë e Ajrit (AAQD) detyrojnë Shtetet Anëtare të BE-së të ndajnë territoret e tyre në zona dhe grumbullime për qëllime të vlerësimit dhe menaxhimit të cilësisë së ajrit

Vlerësimi i cilësisë së ajrit dhe menaxhimi i cilësisë së ajrit duhet të kryhen në të gjitha zonat dhe grumbullimet, dhe secila zonë dhe grumbullim duhet të klasifikohen në lidhje me pragjet e vlerësimit për përqendrimet e ambientit të dioksidit të squfurit (SO2), dioksidit të azotit (NO2) ose oksideve të nitorgenit (NOx), grimcat (PM10, PM2.5), plumbi, benzeni ose monoksidi i karbonit siç specifikohet në AAQD.

AAQD gjithashtu u kërkon Shteteve Anëtare që të marrin masat e duhura për të siguruar pajtueshmërinë me kufijtë dhe vlerat e synuara brenda një afati të caktuar dhe, ose për të ruajtur pajtueshmërinë pasi të jenë përmbushur vlerat kufitare të synuara. Prandaj, planet e cilësisë së ajrit kërkohen në zona të ndotura dhe grumbullime ku tejkalohen standardet e cilësisë së ajrit dhe, ose në zona dhe grumbullime ku ekziston rreziku i tejkalimeve.

Këto plane synojnë të zvogëlojnë përqendrimet e ndotësve të ajrit nën kufirin legjislativ dhe vlerat e synuara të specifikuara në Direktivat në kohën më të shkurtër të mundshme. Detajet e planeve duhet të raportohen nga Shtetet Anëtare në Komisionin Evropian përmes Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA). Ky është informacioni i raportuar nga Shtetet Anëtare në përputhje me rregullat e Vendimit Zbatues të Komisionit 2011/850/BE.

Ku dhe kur përqendrimet e ndotësve në ajrin e ambientit tejkalojnë vlerat përkatëse të synuara ose vlerat kufitare, Direktivat AAQ u kërkojnë Shteteve Anëtare të hartojnë plane të cilësisë së ajrit dhe, ose të marrin masat e duhura (në varësi të ndotësit), në mënyrë që vlerat përkatëse të synuara ose kufiri vlerat arrihen në zonat përkatëse dhe grumbullimet, dhe që periudhat e tejkalimit të mbahen sa më të shkurtër që të jetë e mundur.

Në shumë shtete anëtare, përgjegjësia për zhvillimin dhe zbatimin e planeve të cilësisë së ajrit u është transferuar qeverive lokale nga autoritetet kombëtare.

Planet e cilësisë së ajrit zakonisht përfshijnë një sërë masash të bazuara në një vlerësim të cilësisë së ajrit dhe parashikimeve të prirjeve për të ardhmen, dhe një analizë të hollësishme të nivelit të lartë të përqendrimeve, duke përfshirë burimet përgjegjëse. Kuptimi i arsyeve për nivele të larta të ndotjes së ajrit është thelbësor për vendimmarrjen për menaxhimin e cilësisë së ajrit urban./BB Green Kosova

Burimi: Agjencia Europiane e Mjedisit

Foto: euraactiv

Leave a Reply