Mbrojtja e cilësisë së ajrit

Më të rejat

Tiffany Cloynes, partnere në Geldards LLP dhe Shefe e Sektorit Publik, Angli, diskuton rëndësinë e mbrojtjes së cilësisë së ajrit pasi Britania të largohet nga BE.  Ndikimi i fortë i Bashkimit Evropian në ligjin mjedisor mund t’i bëjë njerëzit të pyesin nëse çështjet e mbrojtjes së mjedisit si cilësia e ajrit do të mbulohen në mënyrë efektive pas tërheqjes së Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian.

 Në të kaluarën, legjislacioni i rëndësishëm për çështjet mjedisore ka origjinën ose është ndikuar shumë nga ligji i BE-së. Për shembull, Direktiva e BE-së për Deponitë dhe Direktiva Kornizë e Mbetjeve ishin domethënëse në zhvillimin e qasjes për menaxhimin e mbeturinave në Bashkimin Evropian, përfshirë MB.  Sfidat e profilit të lartë nga organizata të tilla si ClientEarth mbi mungesën e planeve adekuate të cilësisë së ajrit dhe të drejtat e qytetarëve për t’i sfiduar këto janë sjellë duke iu referuar direktivave të BE mbi cilësinë e ajrit.

 Sidoqoftë, nuk duhet të ketë një rënie të standardeve mjedisore sepse Britania e Madhe është larguar nga BE. Letra e Bardhë e Qeverisë së MB për marrëdhëniet e ardhshme midis MB dhe BE, e cila u botua në 2018, e angazhuar për ruajtjen e standardeve të larta në ligjin mjedisor përmes mosregjesionit dhe ky angazhim po përparon përmes legjislacionit.  Ky Projekt-ligji për mjedisin që aktualisht po kalon në Parlament propozon dispozita për vendosjen dhe rishikimin e synimeve afatgjata për mbrojtjen e mjedisit.

  Në fushën e cilësisë së ajrit, ligji propozon ndryshime në legjislacionin e MB për të forcuar dhe qartësuar kërkesat në lidhje me Strategjinë Kombëtare të Cilësisë së Ajrit, planet lokale të veprimit të cilësisë së ajrit dhe zbatimin e zonave të kontrollit të tymit.  Disa ligje mjedisore që kanë origjinën në legjislacionin evropian janë zbatuar përmes legjislacionit kombëtar dhe janë bërë instrumente ligjore për të korrigjuar të gjitha mangësitë që përndryshe do të kishin lindur si rezultat i largimit të MB nga BE.

 Ekzistojnë pjesë të legjislacionit ekzistues në Mbretërinë e Bashkuar që i japin njohje të rëndësishme rëndësisë së cilësisë së ajrit dhe çështjeve të tjera të mbrojtjes së mjedisit.  Këto përfshijnë Aktin e Ndryshimit të Klimës 2008, Ligjin për Mjedisin Natyror dhe Komunitetet Rurale 2006 dhe Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit 1990.  Do të ishte e mundur që legjislacioni të ndryshohej ose shfuqizohej, por zhvillime të tilla si propozimet për një sistem të gjerë tregtimi të emetimeve në Mbretërinë e Bashkuar, të dizajnuara nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, së bashku me Qeverinë Uellsiane, Qeverinë Skoceze dhe Ekzekutivin e Irlandës së Veriut, për të zëvendësuar sistemin e BE, dhe hapa të tillë si deklaratat nga autoritetet lokale të emergjencave të ndryshimit të klimës, me planet e ndërlidhura të veprimit, sugjerojnë që çështjet mjedisore do të vazhdojnë të jenë të spikatura në MB.

Efekti i devolucionit mund të nënkuptojë që zona të ndryshme të Mbretërisë së Bashkuar mund të kenë lloje dhe nivele të ndryshme të mbrojtjes së mjedisit nëse administratat e transferuara përparojnë legjislacionin me një ritëm të ndryshëm dhe përqendrohen nga ato të Qeverisë së MB.  Në Uells për shembull, Akti i Mirëqenies së Gjeneratave të Ardhshme (Uells) 2015 ka vendosur një detyrë për organet publike për të kryer një zhvillim të qëndrueshëm dhe ka vendosur një parim të zhvillimit të qëndrueshëm që organet publike duhet të veprojnë në një mënyrë që kërkon të sigurojë që nevojat e së tashmes plotësohen pa cenuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre.

Sidoqoftë, duke pasur parasysh njohjen e përgjithshme dhe interesin publik në MB për rëndësinë e cilësisë së ajrit dhe çështjeve të tjera të mbrojtjes së mjedisit, do të shpresohej që të ketë një qëndrueshmëri, të paktën për sa i përket shkallës në të cilën legjislacioni dhe politika qeveritare do të adresojnë të tilla çështjet.  Në praktikë, futja dhe mirëmbajtja e legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e mjedisit mund të ndikohet nga presioni mbi kohën dhe burimet e Parlamentit sesa nga zvogëlimi i ndikimit të Bashkimit Evropian.

 Mjedisi është i rëndësishëm por duhet të konkurrojë me çështje të tjera të rëndësishme duke përfshirë, në kontekstin e pandemisë së vazhdueshme të koronavirusit, nevojën për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë. Ky është një skenar i cili po luhet në të gjithë Evropën.  Ata që janë përgjegjës për krijimin dhe zbatimin e legjislacionit kanë role sfiduese në adresimin e çështjeve të rëndësishme dhe vendosjen e përparësive. Është e rëndësishme për ta të sigurojnë që vëmendja e duhur i kushtohet çështjeve mjedisore.

Burimi: airqualitynews

Leave a Reply