Politika bujqësore duhet të sigurojë përmirësime më të forta mjedisore për ujin në Evropë

Më të rejat

Reduktimi i presioneve nga bujqësia është thelbësor për përmirësimin e statusit të lumenjve, liqeneve, ujërave kalimtare, detare si dhe trupave të ujërave nëntokësore të Evropës. Një vlerësim i Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA), i botuar sot, tregon se është e nevojshme marrja më e gjerë e praktikave të menaxhimit të qëndrueshëm bujqësor për përmirësimin e gjendjes së ujit, si dhe të biodiversitetit.

Praktikat e menaxhimit bujqësor duhet të bazohen në parimet agroekologjike, bujqësinë organike dhe zgjidhjet e bazuara në natyrë, raporti i EEA ‘Uji dhe bujqësia; drejt zgjidhjeve të qëndrueshme, ’thotë Për të arritur këtë, nevojiten masa më ambicioze për të promovuar bujqësinë e qëndrueshme në politikën e ardhshme të përbashkët bujqësore të BE-së 2021-2027.

Studimet e fundit të EEA kanë treguar se shumë nga ujërat sipërfaqësorë dhe nëntokësorë të Evropës nuk janë në gjendje të mirë dhe gjendja e deteve rajonalë të Evropës është alarmante. Aktivitetet bujqësore janë një burim i rëndësishëm i presioneve në ujërat e Evropës, për shkak të ndotjes së lëndëve ushqyese dhe kimike, nxjerrjes së ujit dhe ndryshimeve fizike në habitate, përfshirë përmes ruajtjes së ujit dhe kullimit të tokës. Përgjigja ndaj këtyre sfidave është urgjente, pasi ndikimet e ndryshimit të klimës në pjesë të Evropës po përkeqësojnë presionet mbi ujin dhe paraqesin rrezik për prodhimin bujqësor.

Vlerësimi i EEA tregon se ekzistojnë një larmi e gjerë e masave të menaxhimit për të trajtuar presionet bujqësore në mjedisin e ujit. Ndërsa është bërë një përparim për të zvogëluar presionet bujqësore në shekullin e 20-të, ato mbeten në nivele të paqëndrueshme me pak shenja përmirësimi gjatë 10 viteve të fundit.

Raporti i EEA tregon tre fusha të përmirësimit:

Përvetësimi më i gjerë i praktikave të menaxhimit të qëndrueshëm bazuar në parimet agroekologjike, bujqësinë organike dhe zgjidhjet e bazuara në natyrë. Praktikat e tilla kanë përfitime të shumëfishta të qëndrueshmërisë, duke zvogëluar presionet në ujë, ndërsa gjithashtu ulin emetimet e gazeve serë, rrisin qëndrueshmërinë afatgjatë të bujqësisë ndaj presioneve klimatike dhe përfitojnë nga biodiversiteti.

Zbatimi dhe integrimi i politikave të BE-së. Kjo kërkon trajtimin e stimujve që çojnë në presione mbi ujin dhe dhënien përparësi të fondeve për bujqësinë e qëndrueshme në planet e ardhshme strategjike të politikës së përbashkët bujqësore të BE 2021-2027.

Qasje më holistike për të lehtësuar kalimin në bujqësi të qëndrueshme. Arritja e reduktimeve të nevojshme për të arritur ujin dhe objektivat e tjerë mjedisorë kërkon një qasje të kombinuar, duke ndryshuar si praktikat bujqësore ashtu edhe kërkesat e konsumatorëve, e cila mbështetet nga një tranzicion në sistemet e ushqimit dhe energjisë.

Komisioni Evropian ka paraqitur disa iniciativa nën Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane për të forcuar qëndrueshmërinë, duke përfshirë biodiversitetin 2030, strategjitë e adaptimit të fermave në pirun dhe klimën, dhe direktivën e ardhshme të restaurimit, dhe ndotjen zero dhe planet e veprimit të ekuilibruar të menaxhimit të lëndëve ushqyese. Nëse zbatohet dhe operacionalizohet plotësisht, thuhet në vlerësimin e EEA, synimet e reja ambicioze do të mbështesin një të ardhme më të qëndrueshme dhe më të qëndrueshme./BB Green Kosova

Burimi: Agjencia Europiane e Mjedisit

Foto: wsj

Leave a Reply